2010/05/01

වෙන්වි නොයමු අපි

සුවබර සැදෑවක
මල් උයන් කොනේ
සෙනෙහසින් බැදි
ඔබ මා හමුවු දිනේ
හද තුල පැතුම් පුරවාලා
බැදි සෙනේ
වෙන්වි නොයයි අපි ....
ජීවත්වන තුරා ලොවේ ......

1 comment: