2009/11/16

‍ගතින් දුර ‍වුනත්

රතු පාට මල් ‍යා‍ය
ගුරු පාර සරසද්දි
රෑ අහසෙ තරු රෑන්
පෙම් ර‍ටා ම‍වද්දි
රැහැයි හඩ රැය පුරා
ලොවට තනි රකිද්දි
සිනාසෙන්නම්
ගතින් ‍‍බොහෝ දුර හිදින
‍ඔබ ............ මගෙ ..........
නෙතු ඉම මැ‍වෙද්දි ....................