2010/04/29

මගෙ සපුමල ......

පින්න ඉහුණු මලක් වගේ ...
හසරැලි අරගෙන
පිපෙන්න හෙට උදැසනම
මගෙ නෙත් දොරකඩ
මේ රැ මට ඉන්න බැ
ඔබ රැව නොදැක
මේ සිතල මට දරන්න බැ
ඔබ ලග නැතිව

දොඩමලු වන දැස් වලින්
මට ප්රේමය කියා දුන්න
මගෙ සපුමල දෙතොල් විදා
ඒ සෙනෙහස කියා යන්න
එතකොට මට පුලුවන් වෙයි
ඔබ නැති දුක දරාගන්න ....

නෙත් කැල්මෙන් වචන දුන්නු
මට කවියක් ලියා ගන්න
මගෙ සද රන් පත් ඉරුවක
මට සෙනෙහස ලියා දෙන්න
එතකොට මට පුලුවන් වෙයි
තනියට එය තියාගන්න .......

1 comment: