2010/01/16

මං හෙවිව හවිහරණ..........

එ දවස් වල..
ළගින් අඩි තියලා...
හෙමිහිට අැවිදගෙන ගිය
පුංචි දුර තරං.....
ඔයා ලග නැතිව..
හැල්මෙ දුවන් යන..
සංසාර ගමන..
මට ලස්සන නැ රත්තරං.......
ඔය දෑත් මැද තරං...
විස්වයේ කොහෙවත්....
මං හෙවිව හවිහරණ නෑ.......