2013/02/25

හැකිනම්....... නොහඬන්න....

නෙතු පුරා හඬන්නම්....
නුඹ අහිමි නිසා..... මට....
සිත පුරා සිනාසෙන්නම්...
ඔබ තුටින් නිසාවෙන්.....

ගලායන කඳුළු බිඳු
පාරනා විට මහද
නොහඬා සිනා සෙන්නට
කියා දෙන් මට.....

හැකිනම් නොහඬන්න....
නුඹ නොලදත්....
කමා කරනු මැන.....
නොහැක සිනා සෙනු සගවා .....
මහද දුක් ගිනි.....