2010/04/26

දුකක් ඇත මට......

මගේ ඇස් දෙක ඔබම නම් මට
කුමට හිරැ සදු පතන්නෙමි මම.....
අපට අප හිමි වුනා නම් තව
අහිමි වන්නට යමක් නැත මට....
හඩන්නට වුව නොදන්නෙමි මම
මගේ ඇස් දෙක ලගම නම් ඔබ.....
හිතේ තැවරැණු දුකක් ඇත මට
ඔබට කලියෙන් මැරෙන්නම් මම......