2010/01/25

කියන් මට ඔබේ ආදරේ.....

පිචිච මල් පෙති දෙපෙති රටාවට
නිල් පාට රැලි ගවොම අැගලාන...
වස්සාන නිද්රාවේ....
ඔබ ගාව කදුලු පිනි වගුරාන
අහිංසක දෙතොල් අග....
සුදු ටිකිරි සිනා සංහිදියාවෙ
ප්රභාතය රැගෙන පැමිණියෙමි......

සුසුමකින් දැහැන් ගත ඉදුනිල....
පියන්පත් නොපියාම කියන් මට.....
ඔබෙ ආදරේ.....

නෙත් පොකුණු පාගමින්
දුක අැවිත් කර උඩින් අත දමා....
මැදියමේ අඩගසයි හිනියට
නවාතැන් පොළ සාදා දෙන්නෙ මැයි....
සදාකාලික සුවෙන් නිදන්නට.....

වස්සාන නිද්රාවේ....
සිනිදු සුදු මල් වඩමි පෙරහැරේ.....
රෑහි හඩ අැවිත් අඩගසන්නට..
පෙර අැවිත් කියන් මට
"ආදරේ මියදුනේ නෑ සුදු නංගි...
මම ඔයා ළග ඉන්නවා................"

මුව උඩින් පාත්වී හිමි හිමින්......
කියන් මට...
පිං සිද්ද වෙයි නුඔට...........