2010/01/20

සිත සෙනේ නිමි නොවෙයි....

දෑ සමන් මල් වලට..
පිබිදෙන්න ඉඩදි....
සොමි අැත නිලඔරේ....
එළිය දි උන්නා...

හෙමින් පියවර තබා....
මැයි පාවඩ මතින්
ඔබ එතැයි බලාගෙන.....
මා දුකින් උන්නා...

සදු තවම මල් වරයි...
සිත සෙනේ නිමි නොවෙයි....

2 comments:

  1. කවි සිතට මල් මිටක් මගෙන් ....

    ReplyDelete
  2. බොහොම අගෙයි...

    ReplyDelete